wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Karta gwarancyjna pieca

Filtry

 • Aktualnie klientów na stronie: 7
 • Sklep odwiedziło: 2069450 klientów
Pobierz cennik PDFPobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS
 • Sauna-serwis.pl Jakub Kiedo
  NIP: PL1132150889

 • E-mail:powiadomienia@saunas.pl
 • Telefon+48 722353535
  Preferujemy kontakt mailowy,
  gdyż nie zawsze jesteśmy dostępni pod telefonem
 • Sklep czynny:Pon - Pt. 10.00-15.00
 • PayU
 • PayPal

Karta gwarancyjna pieca

Sauna-Serwis.pl

Jakub Kiedo

Tel. GSM +48 722 35 35 35

 

DOKUMENT GWARANCJI

 

NAZWA WYROBU: ……………………………………………………………………………………

MODEL: ………………………………………………………………………………………………...

DATA WYDANIA TOWARU JEDNOSTCE HANDLOWEJ: ……………………………………….

DATA SPRZEDAŻY: …………………………………………………………………………………..

NUMER GWARANCJI: ………………………………………………………………………………..

 

                                                                                

                                                                                           ……………………………………….

                                                                                               PODPIS I PiECZĘĆ FIRMOWA SPRZEDAWCY

 

…………………………………..                                            ………………………………………

              DATA INSTALACJI                                                                                            PODPIS I PIECZĘĆ FIRMOWA

                                                                                                                                      INSTALATORA Z UPRAWNIENIAMI
 

  Firma Sauna-Serwis.pl Jakub Kiedo z siedzibą ul. Gajowa 44, 05-092 Kępa Kiełpińska zwana dalej Gwarantem udziela gwarancji obowiązującej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na sprzedany towar na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.

 

Uwaga: Dokument gwarancji jest nieważny jeżeli nie posiada wpisanej daty sprzedaży potwierdzonej podpisem i pieczęcią firmową jednostki handlowej oraz Instalatora z uprawnieniami.

 

                                                                           Szanowni Państwo

 

Dziękujemy za dokonanie zakupu urządzenia z bogatej oferty firmy. Zostało ono zaprojektowane i wykonane przy użyciu najnowocześniejszych technologii i poddane rygorystycznej kontroli jakości. Naszym celem jest zapewnienie każdemu Klientowi satysfakcji z używania zakupionego towaru.

 

WARUNKI GWARANCJI                 

 1. Gwarancji  na urządzenia grzewcze i sterownicze ( piece i sterowniki) udziela się na okres:

 • 2 lata dla urządzeń do użytku prywatnego,

 • 1 rok dla urządzeń w obiektach użyteczności publicznej,

        licząc od daty sprzedaży przy czym decydująca jest data na oryginalnym dowodzie zakupu. Wyłączeniu z gwarancji podlegają elementy wymienione z pkt 10 i czynności wskazane z pkt 13 niniejszej gwarancji.

 

2. Gwarancja będzie respektowana wyłącznie z ważnym dowodem zakupu albo rachunkiem (zawierającym datę zakupu, model produktu i nazwę sprzedawcy/dealera). Gwarant zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia bezpłatnego serwisu w przypadku braku dokumentów, o których mowa powyżej, lub jeśli informacje w nich zawarte są niekompletne albo nieczytelne. Gwarancja nie będzie respektowana, gdy nazwa modelu lub numer seryjny umieszczony na produkcie zostały zmienione, zmazane, usunięte lub zatarte.

3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów transportu i zagrożeń związanych z transportem produktu z i do firmy Gwaranta lub Autoryzowanego Przedstawiciela Sauna-Serwis.pl.

4. Składający reklamację zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia produktu lub udostępnienia - na żądanie Gwaranta lub Autoryzowanego Przedstawiciela Sauna-Serwis.pl - pomieszczenia w którym został on zainstalowany , oraz zapewnić dostęp do instalacji w celu dokonania ekspertyzy. Ekspertyzy instalacyjne wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.

5. Gwarant przed wykonaniem ekspertyzy w miejscu montażu urządzenia, ma prawo wymagać od zgłaszającego reklamację przesłania uszczegółowionych informacji dotyczących powstałego problemu, jak i warunków instalacji reklamowanego urządzenia. Np. zdjęć, podstawowych parametrów pracy  wymiarów, które są możliwe do pobrania przez użytkownika.

6. Uniemożliwienie dokonania ekspertyzy wskazanej w pkt. 4 powyżej albo nieudzielenie informacji o których mowa w pkt 5. powyżej jest równoznaczne z nieuwzględnieniem reklamacji przez Gwaranta.

7. Gwarant zakłada, iż wyniki ekspertyzy powinny być przedstawione ( telefonicznie, e-mailem, pisemnie) składającemu reklamację w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia reklamacji z tytułu gwarancji, o ile będzie to możliwe z uwagi na techniczne i logistyczne aspekty wykonania ekspertyzy.

8. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wady produktu zostaną bezpłatnie usunięte przez Gwaranta w okresie 30 dni roboczych od daty potwierdzenia zasadności.  W przypadku braku możliwości technicznych naprawy produktu lub nieopłacalności ekonomicznej przeprowadzenia naprawy (koszt naprawy i części przewyższają cenę nowego produktu) wadliwy towar zostanie bezpłatnie wymieniony na nowy o zbliżonych parametrach.

9. Gwarant nie odpowiada za straty (szkoda rzeczywista, utracone korzyści) lub zniszczenia związane z produktami, serwisem, gwarancją. Jeśli wyłączenie odpowiedzialności nie jest dopuszczone lub w pełni dopuszczone przez obowiązujące prawo, Gwarant zastrzega sobie prawo wyłączenia lub ograniczenia swojej odpowiedzialności do maksymalnych granic dopuszczonych przez obowiązujące prawo.

10. Gwarancją nie są objęte:

 • okresowe przeglądy techniczne oraz naprawy bądź wymiany części lub podzespołów wynikających z ich naturalnego zużycia;

 • uszkodzenia sprzętu spowodowane niewłaściwą eksploatacją (niezgodna  z instrukcją montażu i obsługi) lub niewłaściwym transportem,

 • uszkodzenia sprzętu spowodowane brakiem okresowej konserwacji

 • uszkodzenia wynikłe z wypadków, pożaru, działania cieczy lub wilgoci, chemikaliów i innych substancji, powodzi wibracji, nadmiernego gorąca ( przeciążenia cieplne urządzenia), nieprawidłowej wentylacji, wahań napięcia sieci zasilającej, podłączenia nadmiernego lub nieprawidłowego napięcia, promieniowania, wyładowań elektrycznych łącznie z błyskawicami oraz działania jakichkolwiek sił zewnętrznych i uderzeń,

 • uszkodzenia powstałe wskutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia urządzenia zgodnie z właściwościami albo przeznaczeniem urządzenia,

 • urządzenie i akcesoria nie dostarczone przez Gwaranta, które zostały dodane i przystosowane do urządzenia,

 • materiały podlegające naturalnemu zużyciu takie jak: ruszt, uszczelki, materiały uszczelniające itp.

 • ceramiczne szkło hartowane, kable, części lakierowane, pilot, baterie pilota, materiały izolacyjne,

 • zmiany w ustawieniach parametrów fabrycznych dokonanych przez użytkownika końcowego lub jego przedstawicieli,

 • pierwsze uruchomienie,

11. Podstawą roszczeń z tytułu gwarancji jest ważny dokument gwarancyjny wraz z oryginałem dowodu zakupu i dokumentem potwierdzającym dokonanie płatności za zakupiony towar. Samowolne zmiany wpisów na karcie gwarancyjnej ( w tym przekreślenia, wytarcia, dopiski, pogrubienia itp.) powodują utratę uprawnień z tytułu gwarancji. Dokument gwarancji bez czytelnego stempla i podpisu Sprzedawcy jest nieważny i nie stanowi podstawy do skutecznego zgłoszenia reklamacji.

12. Uprawnionymi do wykonywania naprawy gwarancyjnej są wyłącznie Autoryzowani Przedstawiciele i Instalatorzy Sauna-Serwis.pl.

13. Do czynności nie objętych gwarancją - wykonywanych odpłatnie, zalicza się czynności związane z konserwacją, czyszczeniem urządzenia, okresowymi przeglądami, technicznymi oraz regulacją urządzenia - opisane w instrukcji montażu i obsługi.

14. Gwarant może nie dotrzymać terminu zakładanego naprawy, jeżeli zaistnieją zakłócenia w działalności jego przedsiebiorstwa lub osób trzecich z którymi współpracuje spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami np. siłą wyższą, niepokojami społecznymi, klęskami żywiołowymi, ograniczeniami importowymi, warunkami atmosferycznymi itp.                    

15. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku wadliwego działania lub uszkodzenia sprzętu spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodne z jego przeznaczeniem i instrukcją montażu i obsługi oraz straty wynikłe z niemożności korzystania ze sprzętu będącego w naprawie.

16. Gwarancja jest ważna dla urządzenia sprzedanego i użytkowanego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

17. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

18. Autoryzowany Przedstawiciel i Instalator to osoba posiadająca ważny certyfikat firmy Sauna-Serwis.pl

19. Instrukcja montażu i obsługi stanowi integralną cześć gwarancji.

20. Modyfikacje produktu, jak i obsługa techniczna urządzenia niezgodne z wymaganiami i zawartymi w instrukcji obsługi                     i montażu powoduja automatyczjnie anulowanie gwarancji.

21. W przypadku, gdy usterka nie wynika z wad fabrycznych urządzenia, firma Sauna-Serwis.pl ma prawo obciążyć kosztami dojazdu zgłaszającego reklamację.

22. Warunki gwarancyjne określone w niniejszym dokumencie gwarancji będą zachowane tylko w przypadku, gdy wszystkie przeglądy okresowe i konserwacje będą wykonywane zgodnie ze wskazaniami Gwaranta. Przeglądy powinny być wykonywane  wyłącznie przez Autoryzowane Punkty Obsługi Serwisowej gwaranta, przy zastosowaniu oryginalnych części zamiennych dostarczonych przez Gwaranta. O sposobie usunięcia usterki decyduje Gwarant.

23. Utrata prawa do napraw i obsługi gwarancyjnej następuje w przypadku:

 • dokonania samowolnych przeróbek i modyfikacji urządzenia bez wcześniejszej zgody Gwaranta.

 • niewykonania obowiązkowych przeglądów okresowych, włączając obsługę codzienną i przeglądów przewidzianych w instrukcji montażu i obsługi.

 • instalacji i użytkowania urządzenia niezgodnie z instrukcją montażu i obsługi. 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI Z TYTUŁU GWARANCJI

załącznik nr 1 do dokumentu gwarancji

 

  

 
 1. Dane Kupującego:

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………..

Adres: …………………………………………………………………………………………..

Numer telefonu: ………………………  Adres e-mail: ……………………………………..

 

2. Dane urządzenia reklamowanego na podstawie gwarancji:

   Nazwa: ………………………………. Marka: …………………………………………………….

   Model: ……………………………….. Nr seryjny …………………………………………………

 

3. Dane dotyczące zakupu i montażu towaru:

   Data zakupu: ………………………..  Data instalacji: …………………………………………...

   Instalator: …………………………………………………………………………………………….

   Dołączono dowód zakupu, którym jest (paragon, faktura VAT): ……………………………....

 

                    

                                                                                     ………………………………………

                                                                                                              Data i podpis składającego reklamację z tytułu Gwarancji           

 

4. Przyjęcie towaru przez sprzedawcę ( nie wypełniać w przypadku naprawy towaru u zgłaszającego reklamację):

 

Sprzedawca (nazwa/firma), adres: …………………………………………………………………..

Towar został z dniu ………………….  przekazany do magazynu Sprzedawcy w: ……………………………………………………………………………………………………………

 

                                                                       ………………………………………….

                                                                                      Data, pieczątka i podpis osoby przyjmującej towar i imieniu Sprzedawcy     

 

5. Zakończenie reklamacji ( wypełnić po rozpatrzeniu reklamacji):

Sposób rozpatrzenia reklamacji: ……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

 

                                                                           ………………………………………………

                                                                           Data i podpis składającego reklamację z tytułu Gwarancji  

 

Oświadczenie składającego reklamację z tytułu Gwarancji:    

Akceptuję sposób rozpatrzenia reklamacji i oświadczam, że zaspokaja on w pełni moje roszczenia.

 

                                                                           ………………………………………………

                                                                           Data i podpis składającego reklamację z tytułu Gwarancji  

 

OSWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE Z TYTUŁU GWARANCJI (wypełnić przy zgłoszeniu)

 

Niniejszym składam reklamację z tytułu gwarancji wyżej opisanego towaru i oświadczam, że chcę skorzystać z uprawnień opisanych w dokumencie Gwarancji dołączonym do umowy kupna ww. towaru. Ponadto oświadczam, iż:

 1. Opisany wyżej towar jest wadliwy z uwagi na ……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(należy podać dokładny opis wad/wady, na przykałd braku działania funkcji lub innych przejawów wadliwości towaru).

     2. Wadę/wady powyższą/e stwierdziłem/am w dniu ………………………………………….

     3. Opisany wyżej towar był*/ nie był* uprzednio naprawiany*/ wymieniany*,

     4. Data wykonania wcześniejszej** naprawy ……………………………. lub odbioru    

         wymienionego towaru ……………….. .

      5. Opisany wyżej towar pozostaje moją własnością w dacie złożenia niniejszej   

          reklamacji, albo zostałem/am upoważniony/a przez właściciela towaru do złożenia  

          reklamacji.

      6. Zostałem/łam poinformowany/a przez sprzedawcę o zasadach postępowania  

          reklamacyjnego z tytułu gwarancji. Zasady te są określone przez gwaranta w

          dokumencie Gwarancji.

      7. W związku ze wskazaną wyżej wadą/wadami towaru domagam się następujących

          działań: ………………………………………………………………………………………….

          ……………………………………………………………………………………………………

          ……………………………………………………………………………………………………

       8. Zostałem/łam poinformowany/a przez sprzedawcę, że okres trwania uprawnień  

           gwarancyjnych regulują postanowienia dokumentu Gwarancji.

       9. Zostałem/łam poinformowany/a przez sprzedawcę, że towar po ewentualnej  

           naprawie/ekspertyzie wydany jest na podstawie oryginału wystawionego przez

           sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego ( punkt 4 Zgłoszenia

           reklamacji w tytułu rękojmi) wraz z załączonym dowodem zakupu.

        10. Zostałem/łam poinformowany/a przez sprzedawcę, że nieodebranie towaru w  

              terminie 3 dni od daty zawiadomienia o możliwości jego odbioru może

              spowodować oddanie towaru na przechowanie na koszt składającego reklamację.  

*niepotrzebne skreślić

 

……………………….                     …………………………… ……………………………………

             Miejscowość                                                     Data    Własnoręczny podpis składającego                        

                                                                                                                                                           reklamajcę

 

REJESTR PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH WYKONANYCH PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS

DATA

OPIS WYKONANYCH PRAC

IMIĘ I NAZWISKO PIECZĄTKA

PDPIS

       
       
       

 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu